Gryzonie

Zawalczamy wszystkie szkodniki sanitarne i magazynowe oraz szkodniki drewna

GRYZONIE

Szkodnikiem natomiast nazywamy każde zwierzę znajdujące się w danym obiekcie lub w jego otoczeniu bez zgody właściciela i wyrządzające mu szkody o znaczeniu gospodarczym, sanitarno – epidemiologicznym lub będące dla niego dokuczliwym. Szkodliwość pod względem gospodarczym polega na niszczeniu i zanieczyszczaniu odchodami, wydzielinami i trupami przechowywanych produktów spożywczych i pasz, wyrobów tekstylnych, drewna i innych produktów. Z tego względu szkodniki (gryzonie) powodują poważne zmiany w przechowywanych surowcach, półproduktach i produktach prowadzące do pogorszenia i obniżenia ich jakości. W produktach opanowanych przez nie z łatwością rozwijają się grzyby i bakterie powodujące ich gnicie i całkowite zniszczenie. Ponadto szkodniki (gryzonie) zjadają i zanieczyszczają przechowywane produkty bakteriami i wirusami, przegryzają kable elektryczne; są sprawcami zwarć prądu elektrycznego i pożarów. Żyjąc w środowisku w wysokim stopniu skażonym (kanały sanitarne, śmietniki, wysypiska śmieci) przenoszą choroby zwane transmisyjnymi. Ich obecność w środowisku człowieka jest zagrożeniem jego zdrowia. Gryzonie, a w szczególności szczury, przenoszą ponad 50 groźnych chorób, np. gorączkę szczurzą (chorobę sodoku), leptospirozę (chorobę Weila), salmonellozy (dur plamisty endemiczny, dur powrotny), parazytozy (włośnicę, motylicę wątrobową i inne), wściekliznę (na Dolnym Śląsku w 2001 r. zajmowały 3 miejsce po psach i kotach, a przed lisami) dżumę, tularemię itd, a także bakterie posiadające plazmoid kodujący ß – laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym określany skrótem ESBL, lub zdolność do genetycznej modyfikacji białek wiążących penicyliny (PBP) określany jako MRCNS. Są również dokuczliwe, gdyż samą swoją obecnością wywołują obrzydzenie i drażnią zdecydowaną większość ludzi

Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) zwany jest też szczurem wędrownym lub rudym. Pochodzi z południowo – wschodniej Azji. Zamieszkuje tam otwarte przestrzenie, gdzie żyje w wydrążonych przez siebie norach. Jest wspaniałym pływakiem, chętnie osiedlającym się nad brzegami rzek i tam polującym na małe rybki. Legenda głosi, że w średniowieczu Europę nawiedziła plaga szczurów, które wędrowały ogromnymi stadami. Stąd powstała jego nazwa – szczur wędrowny. W rzeczywistości szczury dotarły do Europy przewożone statkami. Obecnie zamieszkuje przede wszystkim osiedla ludzkie, chętnie trzyma się zbiorników wodnych, ścieków i śmietników. Spotyka się go w magazynach i składach produktów żywnościowych, w kanałach i urządzeniach kanalizacyjnych, w rzeźniach, chlewniach, oborach i stajniach. W budynkach mieszkalnych osiedla się w piwnicach i pod podłogami. Doskonale porusza się wewnątrz rur kanalizacyjnych docierając nawet na wysokie piętra. Z rur kanalizacyjnych potrafi dostać się do mieszkań poprzez muszle klozetowe. Wiosną wędruje w pola, nad brzegi stawów i rzek, gdzie mieszka w norach. Jest bardzo dobrym pływakiem.

Szczur śniady (Rattus rattus) pochodzi z lasów południowo – wschodniej Azji, gdzie żyje jako zwierzę nadrzewne. Obecnie żyje na całym świecie. Zamieszkuje prawie wyłącznie osiedla ludzkie, gdzie upodobał sobie górne kondygnacje budynków mieszkalnych. Chętnie zamieszkuje magazyny i hale targowe, gdzie szuka miejsc suchych i ciepłych na legowiska. Spotkać go można także na śmietnikach. Świetnie wspina się po drzewach i ścianach domów.

Mysz domowa (Mus musculus) pochodzi z Eurazji i Afryki Północnej. Obecnie spotykany jest na całej kuli ziemskiej, w rejonach zamieszkałych przez ludzi. Długość ciała do 11 cm, ubarwienie sierści szare lub szarozółte, spód ciała białawy. Pysk spiczasto zakończony z licznymi włosami zatokowymi. Ogon nagi. Nie posiada gruczołów potowych. Tryb życia głównie nocny, wszystkożerna. Jest szkodnikiem zapasów żywności, roznosicielem licznych chorób w tym wścieklizny. Ciąża trwa 21 dni. Samica rodzi od kilku do kilkunastu młodych (ślepych i nagich) które odchowuje przez ok. 25 dni.

Mysz polna (Apodemus agrarius) osiąga rozmiary myszy domowej. Sierść rudobrązowa z czarną pręgą wzdłuż grzbietu. Zamieszkuje pola, łąki i obrzeża lasów Eurazji. Żyje w norach. Pożywienie stanowią nasiona, owady i ich larwy. Szkodnik uprawy zbóż. Ciąża trwa ok. 23 dni. Samica rodzi ok. 9 młodych.